Mózg Malina to fundacja o charakterze kulturalno-naukowym, której głównym założeniem jest rozpoznawanie, wyłanianie i wspieranie geniuszy twórczych wśród ludzi z różnych grup wiekowych oraz rozpowszechnianie i promowanie powstałych tekstów kultury, a także opieka nad wszelkimi działaniami artystycznymi i naukowymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (z naciskiem na województwo łódzkie).

To mózg odpowiada za wszystkie procesy zachodzące w organizmie ludzkim, również za procesy myślowe, którymi jesteśmy zainteresowani najbardziej. Dlatego naszą misją jest tworzenie przyjaznego środowiska dla umysłów z potencjałem twórczym, artystycznym czy naukowym i dbanie o ich rozwój.

Pragniemy, aby przepełnieni pasją i pomysłami ludzie tworzyli niekonwencjonalne dzieła, które będą zachęcały odbiorców do obcowania ze sztuką, kulturą, nauką i które będą przyczynkiem do wszelkiego rodzaju refleksji i inspirujących rozmów.

Chcemy swoim działaniem umożliwić społeczeństwu polskiemu rozwijać się, wkraczać na wyższy poziom intelektualny czy kulturowy i dawać możliwość realizowania się w kraju i zagranicą. Nasze działania obejmują także równanie szans, otwierające drzwi do edukacji i ambitnych, pożytecznych rozrywek osobom z barierami finansowymi, zdrowotnym itd.

Cele fundacji

1. Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki.
2. Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, propagowanie rozwoju osobistego ludzi poprzez wspieranie wszelkich procesów myślowych i aktywności twórczej.
3. Wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego, artystycznego i zawodowego osób z różnych grup wiekowych.
4. Rozpoznawanie, wyłanianie i wspieranie geniuszy twórczych, osób z uzdolnieniami twórczymi/artystycznymi (wśród ludzi z różnych grup wiekowych) i opieka nad ich procesami twórczymi, a także pomoc w dystrybucji powstałych tekstów kultury.
5. Opieka nad wszelkimi działaniami artystycznymi i naukowymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z naciskiem na województwo łódzkie.
6. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa.
7. Promowanie nauki, wspieranie badań i inicjatyw naukowych, opieka nad wybranymi projektami.
8. Działalność charytatywna.
9. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
10. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
11. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
12. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, głównie w sektorach kultury, sztuki i nauki, ale nie tylko.
13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
15. Szerzenie edukacji, dbanie o prawidłowe wychowanie dzieci i młodzieży.
16. Dbanie o rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, a także o ich rozwój artystycznoduchowy.
17. Ochrona dóbr kultury i tradycji.
18. Szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych.
19. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
20. Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju kultury w Rzeczpospolitej Polskiej, a przede wszystkim w województwie łódzkim.
21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
22. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami, szczególnie w zakresie wymiany artystycznej/kulturalnej tekstów kultury.
23. Promocja i organizacja imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, integracyjnym i rekreacyjnym.
24. Upowszechnianie i promowanie tekstów kultury.

ZOSTAŃ MECENASEM SZTUKI, KULTURY I NAUKI MÓZG MALINA

Uwaga! Jesteśmy organizacją pozarządową, która wspierana jest przez mecenasów kultury i sztuki. Wszystkie zebrane fundusze przeznaczane są na działalność statutową i rozliczane w corocznych sprawozdaniach.

Daj możliwość umysłom twórczym rozwijać się i tworzyć, zostań patronem artystów i wydarzeń kulturalnych.
Bez waszej pomocy się nie obędzie!


Co oferujemy naszym darczyńcom?

1. Przypominamy, że darowizny na Fundację odliczane są od dochodu w rozliczeniu podatkowym.

2. Firma dofinansowująca działalność naszej Fundacji uzyska tytuł Mecenasa Kultury, Sztuki i Nauki Mózg Malina oraz prawo do publicznego posługiwania się tym tytułem.

- Tytuł Mecenasa i logo firmy będą zamieszczane w materiałach promocyjnych i drukach towarzyszących przedsięwzięciom organizowanym przez Fundację oraz na stronie internetowej Fundacji.
- Firma otrzyma Certyfikat Mecenasa w formie dyplomu.
- Nazwa firmy będzie wymieniania w czasie większych imprez o charakterze kulturalno-artystycznym, w których będziemy brać udział.
- Przedstawiciele firmy wspomagającej będą zapraszani na większe wydarzenia kulturalno-artystyczne, które będziemy organizować lub współorganizować.

!Mózg Malina pozostaje otwarta na poszerzenie oferty i dostosowanie jej do oczekiwań i strategii promocyjnej Mecenasa.

3. Prywatni darczyńcy otrzymają pisemne podziękowanie za wspieranie działań naszej Fundacji. Istnieje również możliwość otrzymania Certyfikatu Mecenasa i przywilejów z nim związanych w przypadku dłuższej współpracy.

Nr rachunku bankowego: Fundacja Mózg Malina
42 1140 2004 0000 3502 7654 1318 mBank

Omów warunku współpracy:
Angelika Siniarska
kom.: 886 582 410
e-mail: info@mozgmalina.pl